Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2018

Publisert: 6. november 2018

I årets forskningstildeling fra Kreftforeningen gleder vi oss over å se tildelinger til mange prosjekter som retter seg spesifikt mot lungekreft, og flere av disse involverer immunterapi.

Kombinasjonsbehandling mot lungekreft

Støtte: 7 994 000 kroner

Hovedmålet med prosjektet er at flere lungekreftpasienter skal ha nytte av kombinasjonsbehandling med strålebehandling og immunterapi.

Inigo Martinez, forsker ved Universitetet i Tromsø

–  Prosjektet har som hovedmål å øke den terapeutiske responsraten for lungekreftpasienter, gjennom optimaliserte kombinasjoner av stråleterapi og immunterapi. Parallelt med disse studiene skal vi utvikle ny teknologi for seleksjon av pasienter som kan ha nytte av immunterapi. Den siste tilnærmingen baserer seg på PET-teknologi og utviklingen av nye molekylære «markører» for (ikke-invasiv) avbildning av immunresponser før og under behandling, forklarer Inigo Martinez, forsker ved Universitetet i Tromsø og prosjektleder.

Dette er ikke et prosjektet som vil involvere kliniske studier på pasienter.
– Vår forskning hører hjemme i kategorien «Translasjonell forskning». Dette innebærer at vi genererer forskningsideer basert på klinisk praksis (dagens pasientbehandling); vi utforsker disse ideene ved hjelp av celle-basert eksperimentering i laboratoriet, og viderefører resultatene gjennom (preklinisk) utprøving på mini-pasienter (altså mus), forklarer Martinez.

Martinez er svært takknemlig for støtten forskningsgruppen har fått gjennom forskningstildelingen. Blant annet gjør det gruppen i stand til å rekruttere erfarne forskere som kan drive prosjektet fremover. Oppstart for prosjektet er januar 2019 og det vil vare tre år fremover.

– Resultater på prosjektet vil publiseres fortløpende. Vi regner med at på slutten av prosjektperioden vi vil ha nok informasjon til å kunne starte overføringen av generert kunnskap inn i klinisk praksis, sier Martinez.

Kombinasjonsbehandling mot lungekreft


Målrettet immunterapi mot lungekreft

Støtte: 7 162 000 kroner
Målet med dette prosjektet er å få en økt forståelse av sammenhengen mellom blodtilførsel og immunrespons i lungekreft. Med økt forståelse rundt dette vil dette bidra til å plukke ut pasienter som kan behandles med immunterapi kombinert med medisin som hemmer blodtilførselen i svulsten.
Prosjektleder er Tom Dønnem, Universitetet i Tromsø.
Målrettet immunterapi mot lungekreft

Lenger overlevelse med immunterapi

Støtte: 3 500 000 kroner
I dette prosjektet vil forskerne se nærmere på om immunterapi forlenger overlevelse hos pasienter med småcellet lungekreft. Prosjektleder er Bjørn H. Grønberg, NTNU.
Lenger overlevelse med immunterapi

Utvikling av immunterapier mot lungekreft

Støtte: 5 500 000 kroner
I dette prosjektet vil forskerne forsøke å utvikle nye immunterapier som kan ha effekt på flere pasienter.  Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste formen for lungekreft og har dårlig prognose. Dette prosjektet kan ha betydning for utvikling av behandling av sykdommen.
Prosjektleder er Alexandre Corthay ved Oslo Universitetssykehus.
Utvikling av immunterapier mot lungekreft

 

Studie som også vil gagne lungekreftpasienter

Forsker Randi Syljuåsen, Oslo universitetssykehus

Forsker Randi Syljuåsen, fra Oslo universitetssykehus er prosjektleder for «Kombinasjonsbehandling med stråling og immunterapi», en studie som ikke kun retter seg mot lungekreft, men som også kan være positivt for lungekreftpasienter. Dette prosjektet har fått 6 986 107 kroner i støtte.
–  Prosjektet går ut på å finne medikamenter som hemmer reparasjon av stråleskade i lungekreftceller, og å undersøke hvordan slike medikamenter i kombinasjon med stråleterapi påvirker immunresponsen mot kreftcellene. Vi benytter lungekreftceller og musemodeller i laboratoriet, forklarer Syljusåsen.

Prosjektet starter i januar 2019 og vil gå over 4 år. Syljusåsen er optimistisk for at prosjektet vil gi gode resultater for lungekreftpasienter.

–  Vi håper å identifisere nye lovende kombinasjonsbehandlinger med stråleterapi og medikamenter. På lang sikt håper at dette kan bli nyttig i framtidig behandling av lungekreft. Vi håper også å få bedre kunnskap om hvordan stråleterapi og medikamenter kan føre til økt immunrespons mot kreftcellene. Slik forståelse blir viktig for å kunne optimalisere framtidig kombinasjonsbehandling med stråleterapi og immunterapi.

Kombinasjonsbehandling med stråling og immunterapi

Studie som skal se på å forbedre oppdagelse av skader på lungene

«Oppdagelse og oppfølging av lungekreft med maskinlæring» har fått støtte på 3 000 000 kroner. Formålet med studien er å utvikle verktøy basert på maskinlæring for å oppdage og følge med på skader på lungene over tid.
Prosjektleder Renate Grüner, Haukeland universitetssykehus.

Oppdagelse og oppfølging av lungekreft med maskinlæring