Beslutningsforum diskriminerer lungekreft

Publisert: 1. mars 2019

− Vi er mennesker, ikke en unødvendig utgiftspost i et regnskap. Beslutningsforum kan ikke tolke sitt mandat riktig når de den siste tiden har sagt nei gjentatte ganger til livsviktige medisiner for lungekreftpasienter stikk i strid med legenes anbefaling og helseøkonomiske utredninger.

Cecilie Bråthen er nestleder i Lungekreftforeningen.

Uttalelsen kommer fra nestleder Cecilie Bråthen i Lungekreftforeningen. Hun har et samlet styre bak seg som nå varsler et opprør mot Beslutningsforum og den underprioriteringen de utsetter lungekreftpasienter for.

Denne uken sa Beslutningsforum nei til å gi immunterapimedisinen Keytruda som førstelinjebehandling i kombinasjon med cellegift til pasienter med ikke plateepitel, ikke småcellet lungekreft med mindre enn 50 prosent PD-L1-uttrykk. Ja, det er en teknisk måte å beskrive en form for lungekreft på, men bak disse tallene er det 700 nye pasienter hvert år i Norge. Nå henvises disse til konvensjonell cellegiftbehandling som legene vet bare er å utsette videre utvikling av sykdommen. Med immunterapibehandling allerede fra dag en, er det vitenskapelig bevist at overlevelsen og levetiden økes betydelig for de pasientene det gjelder.

For dyrt for Slørdahl

Stig A. Slørdahl, leder i Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Mandag hadde Beslutningsforum saken på sitt bord. De vil ikke tilby behandlingen i førstelinjebehandling i norske offentlige sykehus, fordi den er for dyr, sier leder Stig Slørdahl til Dagens Medisin.

– Legemiddelet er allerede i bruk som andrelinjebehandling for pasienter som har høyere enn 50 prosent PD-L1 uttrykk. Når vi vurderer prisen så vurderer vi den totale økonomiske belastningen for helsetjenesten for denne pasientgruppen, som for høy. Den totale kostnaden for helsetjenesten blir for stor, sier Slørdahl til Dagens Medisin.

− Dette er en hårreisende uttalelse. Det han sier er at siden antall lungekreftpasienter er såpass mange sammenlignet med andre grupper, så kan ikke vi få den samme medisinen som andre får. Da er det ikke lenger lik rett til behandling i Norge. Har du «feil» sykdom skal du ikke ha rett til den beste behandlingen, selv om medisinske studier viser at dette er det riktige, sier Cecilie Bråthen.

Legene beklager

Odd Terje Brustugun, overlege ved Vestre Viken og leder av Norsk lungekreftgruppe.

− Det er leit for de mange pasientene vi her kunne gitt et tilbud til. Vi får håpe systemet jobber fort slik at vi får en revurdering ganske fort. Jeg håper ikke at det er en annen vurdering fordi det er lungekreftpasienter, men det vil nok ha betydning at det er en stor pasientgruppe slik at det gir en stor budsjettmessig konsekvens. Dette skal jo innføres gradvis over tid så det vil ikke slå inn i budsjettet umiddelbart med full tyngde. Fordi det er så mye hemmelighold rundt priser og vurderinger er det vanskelig å skjønne beslutningen, sier Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe.

Han påpeker at det er opplagt at det er ønskelig å tilby Keytruda til denne pasientgruppen.

− Lungekreft er en dødelig sykdom. Dette gir en større sannsynlighet for langvarig effekt enn det cellegiftbehandlingen vi i dag kan gi. Cellegift har dessverre bare en kortvarig effekt. Langt flere pasienter vil få sykdomskontroll med den nye behandlingen. Tiden som går med til forhandlinger her går ut over pasienter som ikke har tid til å vente. Effekten ved å gi dette i andre linje er dårligere enn om man får det med en gang kombinert med cellegift, sier Brustugun.

Ikke et enestående eksempel

Den siste avgjørelsen til Beslutningsforum er ikke den eneste som slår negativt ut for lungekreftpasienter. Tidligere sa de nei til medisinen Tagrisso som er dokumentert å gi gode resultater for en annen gruppe lungekreftpasienter.

− Vi har sett på listen over beslutninger som er tatt i Beslutningsforum de siste årene, og sammenlignet med andre pasientgrupper er det en prosentvis langt høyere avslagsprosent for lungekreftpasienter enn for andre krefttyper. Hva slags fordommer har de som sitter i Beslutningsforum knyttet til lungekreftpasienter? Hva er det som gjør at de mener dette er en pasientgruppe som skal måtte vente lengre enn andre på å få ta i bruk de beste medisinene? , sier Cecilie Bråthen.