Beslutningsforum sa i dag ja til pembrolizumab

Publisert: 29. april 2019

 - Vi gleder oss stort over avgjørelsen til Beslutningsforum i dag. Dette bekrefter at vårt arbeid for å påvirke helsemyndighetene, sette lungekreft på dagsorden og vår kamp for lik behandling for lungekreft pasienter nyttet. Avgjørelsen i dag betyr at mange av våre pasienter får tilgang til en behandling som har vist til gode resultater. Vi kjemper videre, det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før alle lungekreftpasienter i Norge er sikret den beste behandlingen i det offentlige helsevesen, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

I dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder ble altså Pembrolizumab (Keytruda® i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi godkjent og kan innføres til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi med PD-L1 uttrykk lavere enn 50%.

Protokoll Beslutningsforum for nye metoder. 29.04.2019.

Ønsker ny vurdering av dagens system

I vår resolusjon fra landsmøtet 27.04.19 sier vi: Et godt og likeverdig behandlingstilbud i det offentlige helsevesenet er en av grunnpilarene i det norske velferdssystemet. Dette er ikke realiteten for landets lungekreftpasienter. Vi opplever at prioriteringskriteriene som er lagt til grunn for godkjenning av nye behandlingsmetoder i Beslutningsforum diskriminerer pasienter som tilhører en stor pasientgruppe og pasienter hvor gjennomsnittsalderen for en aktuell sykdom er høy. Dette rammer pasienter uansett hvor gamle de er når sykdommen blir diagnostisert.

Disse pasientene blir ofte avskåret med en cellegiftbehandling som ble innført for over 15 år siden, og får ikke ta del i den medisinske utviklingen som har berget livet til mange andre kreftpasienter.

Lungekreftforeningen kan ikke se at dagens system med Beslutningsforum tar høyde for dette, og ønsker at hele systemet tas opp til ny vurdering.

Leder i Lungekreftforeningen vil delta i morgendagens høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.). Diskusjon og endring av dagens system med Besluntingsforum hilser vi varmt velkommen.

Prop. 55 L (2018–2019);  Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)