Nytt, skuffende nei til Tagrisso

Publisert: 17. juni 2019

– Dette er en svært fortvilende situasjon som igjen går utover pasientene. I protokollen fra dagens møte hvor Tagrisso igjen får avslag skriver Beslutningsforum at det er" ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er for høy i forhold til den dokumenterte effekt". Her snakker vi om en liten pasientgruppe, hvor mange av de som er rammet er unge. Legemiddelselskapet har senket prisen, men ennå er det altså pris som blir oppgitt som grunn for avslaget. Det er opprørende og trist, og vi opplever at det er vanskelig å komme igjennom og bli hørt av helsemyndighetene, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Lungekreftforeningen hadde store forventinger til at Tagrisso skulle bli godkjent når medisinen nå endelig ble tatt opp til vurdering i Beslutningsforum mandag 17.juni, men igjen ble det et skuffende nei til godkjenning. Beslutningsforum sa i sitt møte i desember 2018 for tredje gang nei til å gi en liten gruppe lungekreftpasienter med en såkaltT790M-mutasjon, denne medisinen. Siden det siste avslaget har ikke Tagrisso vært på Beslutningsforum sin saksliste før nå i juni.

Gruppen med lungekreftpasienter som er rammet av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon har allerede ventet for lenge på at helsemyndighetene skal tilgjengeliggjøre den helt livsnødvendige medisinen. Cathrine Gabrielsen er en av disse pasientene som lever på lånt tid. 

I protokollen fra møtet i Beslutningsforum 17.06.19 skrives det:

«Sak 65-2019 ID2018_057 Osimertinib (Tagrisso®) til behandling av ikke – småcellet lungekreft med T790M-mutasjon – ny vurdering Beslutning: Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode. Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. Osimertinib (Tagrisso®) innføres ikke til andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med T790M-mutasjon. Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er for høy i forhold til den dokumenterte effekt».