Kliniske studier

Kliniske studier der ny behandling prøves ut på mennesker er en forutsetning for medisinsk utvikling. Det må alltid gjennomføres slike studier før et nytt legemiddel eller en ny behandlingsmetode kan godkjennes til bruk. Grunnforskningen gjøres i laboratorier, men alle legemidler må testes på pasienter som har den aktuelle sykdommen før de kan brukes rutinemessig.

Vil du være med i en klinisk studie?
Professor og overlege ved NTNU og St. Olavs Hospital, Bjørn Henning Grønberg, og professor og overlege ved UiO og OUS, Åslaug Helland, gir i denne filmen tips til hvordan pasienter som ønsker å delta i en klinisk studie kan gå frem.

 

Det kan hende at du som kreftpasient får tilbud om å delta i en klinisk studie. Målet skal alltid være å utvikle mer effektive behandlingsmetoder, for eksempel om et legemiddel gir bedre sjanse for overlevelse eller bedre livskvalitet. Det kan også omfatte reduserte bivirkninger eller få bedre effekt av å kombinere ulike legemidler.

Det er helt frivillig å delta i en studie. Du vil alltid få den behandlingen som anses å være den beste i din situasjon, og dette påvirkes ikke av om du velger å takke nei. Du har også rett til å avbryte deltakelsen når som helst. Men mange pasienter synes at det føles meningsfullt å bidra til forskningen. Kanskje kan man dessuten få mer kunnskap om nettopp din sykdom.

Pasienter som deltar i en studie følges alltid opp ekstra nøye gjennom prøver, sykehusbesøk og annen oppfølging. I en klinisk legemiddelstudie deles pasientene vanligvis inn i grupper som sammenlignes for at resultatet skal bli tydelig. Hverken du eller legen vet om du mottar legemiddelet som skal prøves ut i studien, eller om du har havnet i kontrollgruppen.

Før en studie gjennomføres, må den godkjennes av en etisk komité som består av forskere og legmenn som skal bedømme om formålet med studien er tilstrekkelig viktig slik at den bør gjennomføres. De skal også vurdere eventuelle risikoer for pasientene opp mot studiens nytteverdi. Kliniske studier gjennomføres alltid uten at det er mulig å identifisere hver enkelt pasient.