Mange yrkesgrupper spiller en viktig rolle i denne prosessen, for eksempel psykologer, sosionomer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diettister og leger.

Ikke lovpålagt å tilby rehabilitering

Det er ikke lovbestemt at kommunen må tilby rehabilitering, og derfor kan tilbudet variere fra kommune til kommune.

Få oversikt over rehabiliteringstilbudet i din kommune

For å få vite hvordan tilbudet er der du bor, kan du kontakte sykehusets sosionom. Mange steder i landet finnes det komme-i-gang-grupper eller kurs for pasienter som må lære seg å leve med kreft. Dette kan du også snakke med sosionomen om.

Pakkeforløp hjem

I regjeringens nasjonale kreftstrategi «Leve med kreft» (2018 – 2022), lanseres «Pakkeforløp hjem». «Pakkeforløp hjem» skal blant annet sikre at rehabilitering er en del av tilbudet til kreftpasientene som trenger det, og at pasienter og pårørende får tilbud om psykososial oppfølging.

Økonomisk støtte

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.
Lær mer om økonomisk støtte fra Kreftforeningen og søk støtte.