Bjørn Henning Grønberg, professor ved NTNU og overlege ved Kreftavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim, presenterte resultatene på den såkalte Poster Discussion , hvor flere av de viktigste rapportene på verdens største kreftkongress blir  presentert og diskutert. 

Bjørn Henning Grønberg. Foto: Tarje Halvorsen-  Vi registrerer at studien er lagt merke til, og at man er mer positiv til resultatene. Vi har hatt gode diskusjoner med utenlandske kolleger under møtet og vet at man for eksempel i USA planlegger en oppfølgende studie hvor man ytterligere tester ut stråleregimet vi brukte i studien vår. Ved siden av å være den største kreftkongressen er ASCO også en veldig viktig møteplass, sier Bjørn Henning Grønberg. 

De er altså de endelige overlevelsestallene fra THORA-studien, som Grønberg la frem. I denne studien har pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium fått høydose strålebehandling gitt med to stråledoser per daglig. Studien har vist at dette gir bedre overlevelse sammenlignet med standard stråledose, og dette vært norsk standardbehandling siden 2020. 

-  Disse endelige tallene viser enda bedre median («gjennomsnittlig») overlevelse enn de primære analysene som ble presentert i 2020. Videre har vi nå 5-års overlevelsestall (det vil si antall som er kurert). Median overlevelse er nesten fordoblet (43.6 vs. 23.6 måneder), og det er mer enn 40 prosent flere i live etter 5 år (40.4% vs. 28.4%).  

Abstractet blir presentert på Poster Discussion session søndag 4. juni kl. 13 (lokal tid). Vi kan sende dere et bilde fra selve session om dere er interessert, det er jo ikke ofte at det presenteres norske forskningsresultat på verdens største kreftkongress. Og så har jo dette vært norsk standardbehandling siden 2020.

Poster og presentasjon til ASCO (JPG, 79KB)