Vilde Drageset Haakensen-  Dessverre ble ikke nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) godkjent for behandling av pasienter med malignt pleuralt mesoteliom i første linje. Ettersom sammenligningen var med kjemoterapi blir prisforskjellen stor og beslutningen var ikke en stor overraskelse. Disse pasientene har nå fortsatt kun kjemoterapi som tilgjengelig systembehandling. Særlig for en undergruppe av pasienter som har dårlig effekt av kjemoterapi (sarkomatoid histologi)  hadde vi håpet på muligheten til å kunne gi kombinasjonen ipilimumab og nivolumab som har vist betydelig bedre resultater enn kjemoterapi for denne pasientgruppen. I påvente av ny rutinebehandling jobber vi for å kunne tilby studier til denne gruppen pasienter som har få behandlingstilbud, forklarer Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. 

I sitt avslag sa altså Beslutningsforum at prisen for kombinasjonen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte. Dette er en medisinkombinasjon som har markedsføringstillatelse i Europa, inkludert i Norge. Ifølge fase 3-studien CheckMate 743 forlenget behandling med Opdivo og Yervoy overlevelsen med omtrent fire måneder sammenlignet med kjemoterapi som i dag er standard førstelinjebehandling i Norge. Her i landet ville kombinasjonsbehandlingen vært aktuell for 60 pasienter årlig.