Nå vil pasienter med operabel ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall hvor minst 1 prosent av tumorene har en PD-L1-ekspresjon, kunne få Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi som neoadjuvant behandling. 

Lovende studieresultater

Bilde av Vilde Drageset Haakensen-  Immunterapi kombinert med cellegift gitt i 3 kurer før kirurgi for ikke-småcellet lungekreft bedrer overlevelsen og er godt tolerert. Flere store studier har publisert data der pasientene får en kombinasjon av cellegift og immunterapi 3-4 kurer før de blir operert. Disse studiene viser at rundt 20 prosent av pasientene ikke har kreftceller igjen når de blir operert og rundt 30-40 prosent har kun noen få kreftceller igjen. I tillegg viser studiene at pasienter som har fått denne behandlingen får sjeldnere tilbakefall og lever lenger enn de som kun får cellegift før operasjonen, forklarer Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Norsk praksis

I Norge har pasientene pleid å få cellegift etter operasjon og ikke før (for de som har grunnlag for å få tilleggsbehandling).
- Overlevelsen er ganske lik om man får cellegift før eller etter kirurgi, så vi tror at kombinasjonsbehandling gir like stor gevinst i forhold til den behandlingen vi har pleid å bruke. Slik behandling er ikke aktuelt for de med de aller minste svulstene, men vil kunne spare mange andre for tilbakefall, sier Haakensen. 
Dessverre er det en risiko for bivirkninger ved all behandling og det er vanskelig å vite på forhånd hvem som vil få slike bivirkninger.
- De fleste tåler imidlertid behandlingen svært godt og gruppen som helhet får bedre overlevelse, så dette er en behandling vi har sett fram mot å ta i bruk, sier Haakensen. 

Dette skjer nå

- Det behandlingsregimet som blir godkjent nå er nivolumab kombinert med cellegift, tre kurer før kirurgi og uten immunterapi etterpå (fra studien CheckMate 816). De viste en økt overlevelse på 12prosent-poeng etter 3 år. Flere andre studier (blant annet AEGEAN, Keynote 671 og CheckMate77T) legger til immunterapi ett år etter kirurgi i tillegg til kombinasjonsbehandling før kirurgi. De to tilnærmingene (kjemo-immunterapi før kirurgi alene eller kombinert med ett år immunterapi etter kirurgi) er ikke sammenlignet i noen studier og vi vet derfor ikke om det er verdt å legge til et år med immunterapi. Dette håper vi å få svaret på i fremtiden, sier Vilde Drageset Haakensen.

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum 12.02.24