Innen behandling av lungekreft skjer utviklingen i et kjempetempo, og stadig legges nye medisiner og behandlingsmetoder inn i handlingsprogrammet. Blant endringene som nylig er lagt til i handlingsprogrammet er

  • adjuvant behandling av med EGFR-hemmer etter operasjon, for pasienter med EGFR-mutert svulst
  • adjuvant behandling med immunterapi etter operasjon, for en undergruppe av pasienter
  • og aller sist: forbehandling med tre kurer immunterapi kombinert med cellegift før operasjon, for visse grupper pasienter.

Fra 2016 og frem til 2024 er 13 forskjellige immunterapier og 12 målrettede behandlinger innført for lungekreftpasienter i Norge.

Tas ut av handlingsprogrammet

I revideringen av handlingsprogrammet er det også noen ting som ble tatt ut.

Bilde av Odd Terje Brustugun– Vi skal ikke lenger automatisk henvise til operasjon ved lungehinnekreft. Vi har sett på en stor studie fra i hovedsak Storbritannia, hvor 264 pasienter med lungehinnekreft var inkludert. Halvparten gjennomgikk operasjon pluss cellegift, den andre halvparten fikk kun cellegift. Resultatene viser at det gikk dårligere med de pasientene som ble operert, selv om det ikke var veldig store forskjeller på de to gruppene. Norske pasienter med lungehinnekreft blir operert i Danmark, og der gjøres nok inngrepet på en litt annen måte enn i studien. Derfor kan det være at enkeltpasienter fortsatt skal opereres, men det bør gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle, forklarer Odd Terje Brustugun, avdelingsoverlege ved Onkologisk poliklinikk i Drammen sykehus og professor ved Universitetet i Oslo 

Immunterapi for pasienter som har ikke-småcellet lungekreft med EGFR-mutasjon og som er i progresjon tas nå ut av handlingsprogrammet.
– Flere internasjonale studier viser ingen nytte av immunterapi ved EGFR-mutasjon, og i tråd med andre lands retningslinjer velger vi nå å behandle pasientene i denne gruppen med kjemoterapi som standard fremover, sier Brustugun.

Alltid CT ved mistanke om lungekreft

Lars Fjellbirkeland, overlege ved Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.Kapittelet som omhandler utredning av lungekreft, ble også revidert. 
– Utredning av lungekreft kan være en komplisert og tidkrevende affære. Korrekt utredning er avgjørende for at pasienten skal få riktig behandling. En god utredning skal alltid starte med CT av toraks og øvre abdomen med kontrastvæske, forteller Lars Fjellbirkeland, overlege ved Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Lungekreft, mesoteliom og thymom - handlingsprogram, Helsedirektoratet