Dette er resolusjonene som ble vedtatt under vårt landsmøte 12. april 2024: 

Screening kan ikke vente lenger

Internasjonal forskning viser at screening av risikogrupper for lungekreft sparer liv og er anbefalt av EU. Et pilotprosjekt på Akershus universitetssykehus bekrefter at også mange norske innbyggere ønsker tilbud om screening, at man lett kan identifisere de som har høyest risiko og at man med screening kan oppdage mange skjulte tilfeller av lungekreft i et tidlig stadium. Mulighetene for at disse pasientene kan kureres med behandling er veldig stor. Dette ble meldt inn til Helsedirektoratet for snart fem år siden. 
Vi vet at screening berger verdifulle liv og at prosjektet er helseøkonomisk fordelaktig. Lungekreftforeningens landsmøte krever derfor at en landsomfattende screeningtilbud for lungekreft må iverksettes nå! 

Trenger bedre register for lungekreft

Kvalitetsregisteret for lungekreft er et viktig verktøy for å evaluere om alle landets pasienter får tilbud om lik utredning og behandling. Registeret gir god informasjon og sammenligning mellom landsdeler om forekomst, overlevelse og behandling inkludert andel kurativ rettet behandling av lungekreft. 
Lungekreftforeningens landsmøte mener at kvalitetsregisteret for lungekreft kan forbedres ytterligere slik at man i større grad kan oppdage eventuelle ulikheter i behandling mellom ulike grupper (geografiske/sosiale/ osv). Det må settes av mer ressurser slik at flere parametere som har betydning for et behandlingsutfall blir rapportert inn til kvalitetsregisteret. Det som haster aller mest er at opplysninger om medikamentell behandling i Helse Nord meldes inn til kvalitetsregisteret. 

Ta i bruk robotkirurgi

Lungekreftforeningens landsmøte mener det er særdeles uheldig at ikke alle lungekreftpasienter som kunne hatt nytte av robotkirurgi, får tilbud om den beste og mest skånsomme teknikken. I dag blir 90 prosent av pasientene som blir operert for lungekreft på Ahus operert med denne teknikken, noen ved Haukeland, men ingen av pasientene på de to sykehusene som opererer flest pasienter; OUS og St.Olav. Kostnaden for slike maskiner er minimale i forhold til andre behandlingsutgifter, spesielt om man kan lease utstyret. Lungekreftforeningens landsmøte oppfordrer ledelsen av helseforetakene om snarest å sørge for at dette utstyret blir tilgjengelig.

Fast kontaktlege

Pasienter med alvorlig kreftdiagnose har lovfestet rett til fast kontaktlege. Dessverre melder mange lungekreftpasienter om at de til stadighet møter nye leger som ikke kjenner til deres sykdomshistorikk når de kommer inn til kontroll. Dette skaper utrygghet, og kan gi dårligere pasientbehandling. Lungekreftforeningens landsmøte ber alle sykehus som behandler lungekreftpasienter om å etterleve rettigheten pasientene har om å ha en fast kontaktlege. Sykehusene bør også gi alle pasienter en fast kontaktsykepleier.

Støtt vårt arbeid! 

Med et medlemskap i Lungekreftforeningen støtter du vårt arbeid med å få gjennomslag for våre resolusjoner: Bli medlem

Styret i Lungekreftforeningen etter landsmøtet

Etter landsmøtet 12.april 2024 består styret av følgende medlemmer: 

Kari Grønås, leder
Gunn Lægreid Haldorsen, nestleder
Ole Knutzen, styremedlem
Stian Andre Aagnes, styremedlem
Vilde Drageset Haakensen, styremedlem
Karin Tverå Hansen Juvik, styremedlem
Trine Byberg, styremedlem
Frances D’Silva, styremedlem

Kristin Daly, vara
Christina Nordkvelde, vara
Kjell Magnar Tjugum, vara

Kontaktinfo til styremedlemmene