– Tallene fra 2020 viser en nedgang i lungekreftdiagnostisering blant kvinner. Dette gjør oss usikre, fordi vi ikke vet om dette skyldes en faktisk nedgang eller at det betyr at det er mange som, på grunn av pandemien, ikke har oppsøkt lege.

Usikkerhet rundt tallene på grunn av pandemien

Færre røykere har ført til at både Lungekreftforeningen og helsemyndighetene i lang tid har ventet på at det skal bli en nedgang i antall lungekrefttilfeller blant kvinner. For noen år siden så det ut som kurven skulle flate ut for kvinner, men i 2018 fikk flere kvinner lungekreft enn noen gang før. I 2019 viste tallene at kurven gikk noe ned igjen. For menn har man gjennom flere år sett at antall tilfeller har flatet ut og begynt å reduseres.  På grunn av pandemien er det usikkert om det samme nå gjelder for kvinner, forhåpentligvis vil trenden bekreftes i neste års rapport.

Flere fikk kreft i 2020

«Cancer in Norway» oppsummerer krefttallene for hvert år. Totalt sett viser årets rapport at kreftforekomsten ikke har gått ned i løpet av pandemiåret, noe som i seg selv er en god nyhet. Kreftdiagnostikken falt markant samtidig som nedstengningen kom i mars 2020. Statistikkene fra Kreftregisteret viser imidlertid at diagnostikken tok seg opp igjen mot slutten av fjoråret, og bekymringene for at det var mange som satt hjemme med uoppdaget kreft, viste seg å ikke stemme. Alt i alt viser rapporten at 35 515 nordmenn ble diagnostisert med kreft i 2020, dette er en økning fra 2019 med 536 krefttilfeller, altså ikke en veldig stor økning.

Lungekreft på andre plass

For både kvinner og menn var lungekreft blant de vanligste kreftformene i 2020. Totalt, uansett alder, så var lungekreft den nest vanligste kreftformen for menn, prostatakreft var den kreftformen som flest menn ble rammet av. Når det gjelder kvinner, uansett alder, så ble flest kvinner rammet av brystkreft i fjor, mens lungekreft var den neste vanligste kreftformen. Det er særlig i alderen 50-69 år og 70+ lungekreft rammer hyppigst.

Totalt fikk 3331 diagnosen lungekreft i fjor, fordelt på 1704 menn og 1627 kvinner. Median alder ved diagnose var 72 år.

Les mer:
Over 35.000 nye krefttilfeller i 2020, Kreftregisteret 20.09.2021